Dla kogo

Zdjęcia 360 stopni to narzędzie ułatwiające prace wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, w tym inwestorom, kierownikom budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego, wykonawcom i podwykonawcom, sprawowanie stałego nadzoru nad inwestycją, tempem jej przebiegu, prawidłowym udokumentowaniem zakresu wykonanych prac.

W szczególności rozwiązanie to pomocne jest przy:

  • kontroli tempa realizacji prac i terminowości realizacji poszczególnych etapów robót, poprzez możliwość dokonywania cyklicznego udokumentowania stanu budowy;
  • udokumentowaniu zakresu wykonanych prac na moment sporządzania protokołu odbioru robót;
  • przygotowywaniu cyklicznych raportów nadzoru inwestorskiego lub raportów wykonawczych z realizacji zakresu umowy;
  • nadzorze nad przestrzeganiem zasad bhp na inwestycji;
  • udokumentowaniu stanu technicznego terenu budowy dla celów zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za szkody wywołane przez osoby trzecie;
  • udokumentowaniu ilości materiałów i urządzeń składowanych na budowie;
  • nadzorze nad zaawansowaniem osobowym wykonawcy lub podwykonawcy poprzez kontrolę ilości pracowników na budowie;
  • usprawnieniu procesu omawiania na naradach, radach budowy bieżących problemów na inwestycji, w tym związanych zarówno z wykonawstwem, jak i założeniami projektowymi.

Korzyści

Zdjęcia budowy przy użyciu kamery 360 stopni, wykonywane z określoną częstotliwością, stanowią kompleksową dokumentacją fotograficzną, która pomocna jest dla prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sporów z innymi uczestnikami procesu budowlanego, albowiem przedstawia realny i pełen obraz rzeczywistego stanu terenu budowy (zawiera oznaczenia daty i godziny wykonania zdjęć). W przypadku dalszych nieporozumień pomocna jest również dla wykazywanie roszczeń na drodze sądowej, związanych m.in. z wadami obiektu, opóźnieniem w realizacji robót, brakiem wykonania przedmiotu umowy w terminach wynikających z kontraktów- w tym zakresie może zastąpić protokół stanu faktycznego sporządzany przez komornika sądowego, a jednocześnie stanowi dowód bardziej obiektywny niżeli zeznania świadków, których wiarygodność oceni sąd.